Gospodarenje otpadom

Djelatnost gospodarenjem otpadom vodeća je djelatnost po ukupnim ostvarenim prihodima u Društvu. Djelatnost gospodarenjem otpadom podrazumijeva sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada od kućanstva i pravnih osoba na području općine Hum na Sutli. U sklopu djelatnosti Društvo upravlja sa:

Otpad_01

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG KOMUNALNOG OTPADA

Tvornica stakla „Straža“ kao investitor 1994. godine započela je sa gradnjom deponije otpada na k.č. 1493 k.o. Hum, te je stavljena u uporabu u veljači 1997. godine.

Od 01. siječnja 1998. godine Općina Hum na Sutli daje na upravljanje i gospodarenje deponij za komunalni otpad u Humu na Sutli komunalnom poduzeću Humkom d.o.o.

CENTRALNO SABIRALIŠTE ISKORISTIVOG OTPADA (CSIO)

Građevina u vlasništvu Općine Hum na Sutli, izgrađena u travnju 2007. godine na k.č. 1496 k.o. Hum na Sutli neposredno uz odlagalište komunalnog otpada. Svrha koja se postiže obavljanjem postupaka sakupljanje i prihvat otpada zbog daljnje obrade, tj. sortiranja, prešanja i baliranja te skladištenje otpada radi predaje otpada ovlaštenom oporabitelju.

Otpad_02

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Građevina u vlasništvu Općine Hum na Sutli izgrađena 2018. godine na k.č. 1496 k.o. Hum na Sutli neposredno uz odlagalište otpada i CSIO, te radi od lipnja 2019. godine sa namjenom da građani Općine Hum na Sutli imaju mogućnost tijekom cijele godine mogućnost da razvrstavaju, privremeno skladište posebne vrste otpada. Upravitelj reciklažnog dvorišta je komunalno poduzeće HUMKOM d.o.o.

Otpad_03

Otpad_04

ZELENI OTOCI

Odvajanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, metala, stakla u našoj općini je od 2011. godine, ne samo na zelenim otocima već i na adresi korisnika usluge.

Naša Općina je lijepa koliko je čista

PrilogVeličina
CJENIK javne usluge prikupljanja MKO 1-23-1.pdf2.04 MB
CJENIK usluga povezanih uz javnu usl. prikup. MKO 1-23-1.pdf741.67 KB
Raspored odvoza MKO 2023.g..pdf2.17 MB
Suglasnost na cjenik javne usluge, MKO 6-2022.pdf626.12 KB
Očitovanje na cjenik javne usluge, MKO 6-2022.pdf608.81 KB
ODLUKA o načinu pružanja javne usluge OV-2022.pdf12.8 KB
Raspored odvoza miješ. i biorazgrad. komunalnog otpada u 2022.g..pdf1.11 MB
Upute za razvrstavanje komunalnog otpada.pdf1.24 MB
Upute za pravilno popunjavanje Izjave o načinu korištenja javne usluge229.91 KB
Izjava o načinu korištenja javne usluge249.48 KB
Odluka-korištenje kom.usluge1.2 MB
Odluka -povj.kom_.djelatnosti1.41 MB
Obavijest korisnicima usluge -Reciklažno dvorište.pdf212.07 KB
Pravilnik o načinu rada reciklažnog dvorišta4.39 MB
ODLUKA o mjerama OV-20182.13 MB
ODLUKA o povjeravanju obav. javne usluge OV-2018563.44 KB
Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge3.27 MB
Trasa odvoza otpada - utorak1.05 MB
Trasa odvoza otpada - četvrtak1.16 MB