OBAVIJEST POTROŠAČIMA PLINA - KATEGORIJA PODUZETNIŠTVO

Hum na Sutli, 25.8.2011.

Poštovani, Vlada Republike Hrvatske je dana 3.kolovoza 2011. godine (NN br 92/2011) donijela Odluku o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce. Dana 23.kolovoza 2011. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva  Đuro Popijač dao nam je mišljenje vezano uz navedenu Odluku RH. Radi provedbe Odluke,a uvažavajući mišljenje Ministarstva bitno je istači slijedeće:

Povlašteni kupci obuhvaćeni Odlukom su:

1. Gospodarski subjekti koji obavljaju proizvodne djelatnosti, a imaju godišnju potrošnju plina manju od 100 milijuna m3. Gospodarskim subjektima koji obavljaju proizvodne djelatnosti smatraju se u smislu Odluke svi kupci plina čija je djelatnost vezana uz proizvodnju. Da bi potpao pod odredbe odluke kupac plina mora biti registriran za jednu od djelatnosti pod slijedećim oznakama prema NKD 2007: 01-33,36-43.

Ovaj status kupac plina dokazuje:

  • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.
  • izvatkom ili preslikom Rješenja trgovačkog suda o registraciji ili jednako vrijednog dokumenta, iz kojih je nedvosmisleno vidljiva pripadnost po NKD-u 2007.
  • u slučaju neovjerene preslike Obavijesti ili Rješenja, izjavom odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci istovjetni originalu.

Odluka se također primjenjuje i na kupce plina koji su obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sl., a obavljaju neku od djelatnosti s NKD oznakom koje su obuhvaćene Odlukom.

2. Kupci plina koji troše plin za proizvodnju toplinske energije … na našem području ih nema.

Odluka se primjenjuje za sva obračunska mjerna mjesta koja glase na pojedinog kupca plina, ako isti spada u skupinu iz Odluke.

Kupci plina koji žele biti obuhvaćeni ovom Odlukom trebaju svoje podatke dostaviti opskrbljivaču (Humkom d.o.o.), a opskrbljivač ih je dužan prethodno obavijestiti o dostavi potrebnih podataka, što ovime i činimo.
Kupac je slijedom mišljenja Ministra dužan najkasnije do 7. (sedmog) rujna 2011. dostaviti podatke opskrbljivaču. Ukoliko podaci nisu dostavljeni opskrbljivaču na vrijeme isti nije dužan primijeniti Odluku za prvo slijedeće obračunsko razdoblje, nego je može primijeniti tek od onoga koje slijedi nakon toga.
Slijedom svega naprijed navedenog molimo Vas da ukoliko želite koristiti pravo na povlaštenu cijenu plina da nam tražene podatke – dokaze dostavite na bilo koji način najkasnije do 7. rujna 2011. godine.

Uz poštovanje,

Direktor

Hrvoje Brezinšćak,ing.